25 Ιούλ 2024

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην εισαγωγή καινοτομιών

Οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που στην ουσία θα υλοποιήσουν τα καινοτόμα προγράμματα. Επομένως, θα πρέπει αρχικά να είναι θετικά διατεθειμένοι ώστε να υιοθετήσουν τα προγράμματα και να τα υλοποιήσουν αποτελεσματικά.

Η διαδικασία εισαγωγής καινοτόμων προγραμμάτων και καινοτομιών, γενικότερα, στην εκπαίδευση, περιλαμβάνει τρεις φάσεις: 

  • τη φάση της υιοθέτησης
  • τη φάση της εφαρμογής
  • τη φάση της εσωτερίκευσης της καινοτομίας.

Όπως αναδεικνύεται, από την πρώτη κιόλας φάση, αυτήν της υιοθέτησης, είναι απαραίτητη η θετική στάση των εκπαιδευτικών. Η ενεργητικότητα και η αλληλοβοήθεια μεταξύ όλων των μελών της εκπαιδευτικής ομάδας είναι επίσης ένα θέμα μεγάλης σημασίας για την εισαγωγή και την αποτελεσματική εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων. Σε αυτό συμβάλλει η ποιότητα και η καλλιέργεια καλών διαπροσωπικών σχέσεων και ενός θετικού κλίματος.

Η συμμετοχή όλων, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτήν των εκπαιδευτικών, και η πρότερη διαβούλευση για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των καινοτομιών, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι απαραίτητες, καθώς οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να τις υλοποιήσουν πρέπει να είναι κοινωνοί των νέων, επιβαλλόμενων ιδεών και να έχουν συμβάλλει στην εισαγωγή τους.

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα καινοτόμων δράσεων, τόσο από την πλευρά της εξοικείωσης τους με τα αντικείμενα και τις δράσεις όσο και από πλευράς δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες.

Στόχος όλων μας, στα Φροντιστήρια «Έρεισμα», είναι η εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών, με σκοπό την εξοικείωση των παιδιών στις νέες τεχνολογίες που προστάζει η εκπαίδευση στις μέρες μας.

#ΕΡΕΙΣΜΑ #ΜΑΖΙ #γίνεται #καινοτομία #εκπαίδευση

#ereisma_team #ereisma_lamia #ereisma_lianokladi