ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Το βιβλίο της Έκφρασης Έκθεσης  για τη  Γ΄ Λυκείου χωρίζεται σε τρία (3) κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν τα παρακάτω βασικά θέματα:

1ο κεφάλαιο: Η πειθώ

Η πρώτη ενότητα αναλύεται σε δύο υποενότητες: τους τρόπους και τις μορφές πειθούς. Ως προς τους τρόπους πειθούς, οι μαθητές εισάγονται στην επίκληση στη λογική, στο συναίσθημα και στο ήθος του πομπού και μελετούν το ανάλογο λεξιλόγιο. Αναφορικά με τις μορφές της πειθούς, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να μελετήσουν την πειθώ στη διαφήμιση, στο δικανικό λόγο, στον πολιτικό αλλά και τον επιστημονικό λόγο. Τα θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση αφορούν την επιστήμη και το ρόλο της στην κοινωνία.

 2ο κεφάλαιο:  Το δοκίμιο –  Το άρθρο – Η επιφυλλίδα

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται το δοκίμιο, το άρθρο και η επιφυλλίδα. Διερευνάται η πειθώ στο δοκίμιο, η γλώσσα, η οργάνωση και η ιστορία του, ανιχνεύονται οι σχέσεις μεταξύ άρθρου, δοκιμίου και επιφυλλίδας και παρατίθεται πλούσιο κειμενικό υλικό για καθένα από τα τρία είδη.  Η θεματική για συζήτηση και έκφραση-έκθεση αφορά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

 3ο κεφάλαιο: Δίκαιος λόγος και άδικος λόγος

Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται το δίκαιο και τον άδικο λόγο μέσω μιας ποικιλίας κειμένων, στα οποία υποστηρίζονται αντίθετες θέσεις αναφορικά με το δίκαιο και το άδικο καθώς και τις προεκτάσεις τους.

 

Το παράρτημα  περιλαμβάνει δύο (2) ενότητες:

1η ενότητα παραρτήματος:  Διαβάζω και γράφω

2η ενότητα παραρτήματος:  Ερευνητική εργασία

Η πρώτη ενότητα του παραρτήματος πραγματεύεται το διάβασμα και το γράψιμο από την άποψη της σημασίας, της αξίας και της μεθοδολογίας. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται τα στάδια μίας ερευνητικής εργασίας, από την επιλογή του θέματος ως τη συγγραφή, και δίνονται παραδείγματα ερευνητικών εργασιών.

ΣΤΟΧΟΙ

Επιδιώκεται οι μαθητές:

  • Να κατακτήσουν το βασικό όργανο επικοινωνίας της γλωσσικής τους κοινότητας, ώστε να αναπτυχθούν διανοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά, αποκτώντας τις απαραίτητες για την ηλικία τους γνώσεις της λειτουργίας του γλωσσικού συστήματος και χρησιμοποιώντας με επάρκεια και συνείδηση το λόγο (προφορικό και γραπτό) στις διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις.
  • Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του λόγου για τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, ώστε να μετέχουν στα κοινά είτε ως πομποί είτε ως δέκτες του λόγου με κριτική και υπεύθυνη στάση.
  • Να εκτιμήσουν τη σημασία της γλώσσας ως βασικού φορέα της έκφρασης και του πολιτισμού κάθε λαού.
  • Να επισημάνουν τις δομές και τις ιδιαιτερότητες της εθνικής τους γλώσσας συνειδητοποιώντας την πολιτισμική τους παράδοση.
  • Να μάθουν να εκτιμούν και να σέβονται τη γλώσσα κάθε λαού ως βασικό στοιχείο του πολιτισμού του, προετοιμαζόμενοι να ζήσουν ως πολίτες σε μια πολυπολιτισμική Ευρώπη.

Registration for : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

    ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

    Share This Course