ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Το βιβλίο της Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας της Β Γυμνασίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια και υποκεφάλαια:

Κεφάλαιο Πρώτο: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου (330-717)    

 1. Η μετεξέλιξη του ρωμαϊκού κράτους
  ΙΙ.Εξωτερικά προβλήματα και αναδιοργάνωση του κράτους

Κεφάλαιο Δεύτερο: Λαοί στον περίγυρο του Βυζαντινού κράτους    

Ι. Ο βαλκανικός κόσμος κατά τον μεσαίωνα
ΙΙ. Ο κόσμος του Ισλάμ κατά την περίοδο του μεσαίωνα

Κεφάλαιο Τρίτο: Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου

 1. Παγίωση της βυζαντινής κυριαρχίας στα Βαλκάνια και τη Μ. Ασία
  ΙΙ. Εξωτερικά προβλήματα και αναδιοργάνωση του κράτους

Κεφάλαιο Τέταρτο: Περίοδος της κρίσης του Βυζαντίου  (1025 – 1453)

Ι. Η εξασθένηση του Βυζαντίου και το σχίσμα με τη Δύση
ΙΙ. Οι σταυροφορίες και οι συνέπειές τους για το Βυζάντιο
ΙΙΙ. Ανασύσταση Βυζαντίου και υποταγή στους Οθωμανούς

Κεφάλαιο Πέμπτο: Ο πολιτισμός του Βυζαντίου

   Ι. Ο πολιτισμός του Βυζαντίου

Κεφάλαιο Έκτο: Η μεσαιωνική Ευρώπη
I. Η εξέλιξη της μεσαιωνικής Ευρώπης μετά τη μετανάστευση των λαών (5ος -10ος αι.)
ΙΙ. Η διαμόρφωση της Δυτικής Ευρώπης κατά τα τέλη του μεσαίωνα

Κεφάλαιο Έβδομο: Η Ευρώπη στους νεότερους χρόνους (15ος-18ος αι.)
I. Οι ανακατατάξεις στη μεσαιωνική ευρωπαϊκή κοινωνία
II. Ο ελληνισμός υπό Βενετική και Οθωμανική κυριαρχία

 

ΣΤΟΧΟΙ

Oι μαθητές επιδιώκεται:­

 • Να κατανοήσουν τις συνθήκες του σταδιακού εκχριστιανισμού και εξελληνισμού του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους.
 • Να εκτιμήσουν το ρόλο της προσωπικότητας στην Ιστορία.
 • Να συνειδητοποιήσουν τις αξίες της ελευθερίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ανεξιθρησκίας.
 • Να κατανοήσουν το χαρακτήρα των σχέσεων του Βυζαντίου με όλους τους γειτονικούς του λαούς.
 • Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη αποδοχής των διαφορετικών ιδεών, αντιλήψεων, πεποιθήσεων.
 • Να αξιολογήσουν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που οδήγησαν το Βυζάντιο στην παρακμή και την πτώση.
 • Να αναπτύξουν κριτική στάση και ερευνητικό πνεύμα για τους παράγοντες που διαμορφώνουν τα ιστορικά γεγονότα.
 • Να κατανοήσουν το χαρακτήρα του πολιτισμού της ισλαμικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής Δύσης.
 • Να σέβονται την ετερότητα και να εκτιμούν τη συμβολή όλων των λαών στον πολιτισμό.
 • Να κατανοήσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική ανάπτυξη της Ευρώπης στους νεότερους χρόνους.
 • Να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τις ανθρωπιστικές αξίες.

Registration for : ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

  Share This Course