25 Ιούλ 2024

Η αξιολόγηση είναι καινοτομία στην εκπαίδευση!

    Ως καινοτομία ετυμολογικά ορίζεται μια ενέργεια που χαρακτηρίζεται από νέα, πρωτοποριακή αντίληψη για την πραγματικότητα. Όσον αφορά στην εκπαιδευτική καινοτομία, αυτή εστιάζεται σε ενέργειες που εμπεριέχουν και προωθούν νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση. Πως λοιπόν η αξιολόγηση  μπορεί να λειτουργήσει καινοτόμα στην εκπαίδευση;

Αξιολόγηση είναι η διαδικασία που αποσκοπεί στο να προσδιορίσει, κατά τρόπο συστηματικό και αντικειμενικό, το αποτέλεσμα ορισμένης δραστηριότητας σε σχέση με τους στόχους τους οποίους αυτή επιδιώκει και την καταλληλότητα των μέσων και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη τους. Στο χώρο της εκπαίδευσης, αξιολόγηση είναι η συστηματική διαδικασία ελέγχου του βαθμού επίτευξης των επιδιωκόμενων από το εκπαιδευτικό σύστημα σκοπών και ειδικών στόχων.

    Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία της μάθησής του, προσδιορίζοντας τα τελικά αποτελέσματά της. Η αξιολόγηση αποτελεί οργανικό στοιχείο της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας, η οποία αρχίζει με τον καθορισμό των στόχων και ολοκληρώνεται με τον έλεγχο της επίτευξης τους.  

Η αξιολόγηση στηρίζεται στις ακόλουθες θεμελιακές αρχές:

 • Αξιοπιστία
 • Αντικειμενικότητα
 • Εγκυρότητα

Απαιτείται συνδυασμός μεθόδων αξιολόγησης ποσοτικού και ποιοτικού χαρακτήρα, οι οποίες πρέπει να είναι κατάλληλες για την ηλικία και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.

 • Η ποιοτική περιγραφή της επίδοσης του μαθητή κρίνεται σκόπιμο να εκτιμάται και με εναλλακτικές μεθόδους και διαδικασίες αξιολόγησης, οι οποίες ενθαρρύνουν τον μαθητή να αξιολογήσει ο ίδιος τη μαθησιακή του πορεία (αυτοαξιολόγηση).
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή ενός νέου πλαισίου αξιολόγησης του μαθητή είναι η ουσιαστική και πολυεπίπεδη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης σε νέες διδακτικές μεθόδους, η οποία θα συνδέει τη θεωρία με την πράξη.
 • Η διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης να είναι προσβάσιμη σε κάθε μαθητή, αμφίδρομη και αποτελεσματική.

Στα Φροντιστήρια “Έρεισμα”:

 • Εισάγουμε την αυτοαξιολόγηση – αυτοκριτική στους μαθητές με χρήση στοχευμένων ερωτήσεων, δίνοντας τους την δυνατότητα για:
  • Αυτογνωσία – αυτοσυνείδηση
  • Ψυχική ισορροπία
  • Αυτοβελτίωση
  • Στοχοθέτηση
  • Ευδοκίμηση
  • Αξιολογικό στέγαστρο
 • Στοχεύουμε στην ανάπτυξη της υπευθυνότητας, στην καλλιέργεια κριτικού και δημιουργικού πνεύματος, στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Προάγουμε τη συνδυαστική, διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της γνώσης και μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών.
 • Δημιουργούμε ομάδες καινοτομίας με σκοπό την συνεργασία και την συμμετοχή των μαθητών σε νέες προκλήσεις.

Στο #ΕΡΕΙΣΜΑ #γίνεται

#ΜΑΖΙ #εμπιστοσύνη #καινοτομία #αποτελεσματικότητα

#ereisma_team #ereisma_lamia #ereisma_lianokladi