Ας μάθουμε με τέχνη
18 Μάι 2024

Ας μάθουμε με…«τέχνη»!

Τα αναλυτικά προγράμματα προσδιορίζουν με σαφήνεια τους στόχους της τυπικής εκπαίδευσης στη μέση βαθμίδα.
Επίσης, πολλές εκπαιδευτικές έρευνες στο παρελθόν έθεσαν στο επίκεντρό τους τη σχέση μεταξύ μαθητών και διδασκόντων και την αξιοποίηση των συναισθημάτων των πρώτων, την ελεύθερη έκφραση και δημιουργικότητά τους και τη γενικότερη ανάπτυξή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους.

Ωστόσο, μολονότι τα αναλυτικά προγράμματα και η ερευνητική κοινότητα προσβλέπουν στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής διάθεσης, τα σχολικά βιβλία και οι εκπαιδευτικές δράσεις δεν συντείνουν πάντα αποτελεσματικά σε αυτό. Ας μάθουμε με τέχνη λοιπόν!

Οι σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι προωθούν την ενεργητική βιωματική μάθηση, μέσα από τη διερεύνηση, τον κριτικό στοχασμό και τη συνεργασία. Βασίζονται στη συνειδητή συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία, για να καλλιεργήσουν γνωστικές, μεταγνωστικές δεξιότητες και δεξιότητες κοινωνικές και επικοινωνιακές.

Επίσης, στοχεύουν να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι η κατανόηση συνεπάγεται την ικανότητα εντοπισμού των εμφανών και κρυφών νοημάτων ενός κειμένου. Η λογοτεχνία πρέπει να προσεγγίζεται ως ένα πολύπλευρο αποκύημα σύνθετων κοινωνικών διεργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, η ενσωμάτωση της τέχνης στην εκπαιδευτική δράση μετουσιώνεται συγχρόνως σε ψυχική, ηθική, αισθητική και γνωστική εμπειρία. Μπορεί να πυροδοτήσει τον γόνιμο διάλογο με τα άλλα μαθήματα, εγείροντας τον πλουραλισμό και εισάγοντας έναν νέο τρόπο διδασκαλίας και, παράλληλα, να συλλέγουν νέες γνώσεις, να στοχάζονται και να εκφράζονται.

Πολλές εκπαιδευτικές θεωρίες τονίζουν πως η αξιοποίηση έργων τέχνης που συνδυάζονται με το αναλυτικό πρόγραμμα και συνδέονται με το διδακτικό αντικείμενο κατά τη μαθησιακή διαδικασία συμβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή και προετοιμάζουν τους μαθητές για την εξεύρεση εναλλακτικών προσεγγίσεων.

Ειδικότερα, η αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση αποτελεί θεωρητικά πάγια θέση. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι πολλές καλλιτεχνικές δραστηριότητες προτείνονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Μουσική, ζωγραφική, θεατρική αγωγή είναι ήδη μαθήματα ενταγμένα στο σχολικό πρόγραμμα.

Βέβαια, είναι σύνηθες φαινόμενο να θεωρούνται δευτερεύοντα ή να αντιμετωπίζονται ως προαιρετικό μάθημα.

Πολύ συχνά δίνεται και η ευχέρεια -λόγω πίεσης χρόνου, χώρου ή πόρων- να παραλείπονται και να λαμβάνουν χώρα συνήθως μόνο στα πλαίσια κατ’ επιλογήν διαθεματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή να επαφίενται στην προτίμηση και την πρωτοβουλία κάθε εκπαιδευτικού.

Συγκριτικά με τις άλλες μορφές τέχνης, η λογοτεχνία αποτελεί ένα ήδη δομημένο μάθημα και είναι ενταγμένο στον κύριο κορμό των σπουδών σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης έχει γενικό σκοπό, τη διδασκαλία της λογοτεχνίας για την ενδυνάμωση της μορφωτικής επάρκειας, της επικοινωνιακής ικανότητας και της συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών μέσα από την ανάγνωση, κατανόηση και ερμηνεία αξιόλογων έργων.

Συγκεφαλαιώνοντας, τα οφέλη από την αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι αξιόλογα και έχει μεγάλη παιδευτική σημασία για τον εκπαιδευόμενο.

Κατά συνέπεια, εύλογα προκύπτει πως για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών, είναι αναγκαία η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσω της τέχνης. Έτσι, θα μπορέσουν οι ίδιοι να απεμπλακούν από το ασφυκτικό κανονιστικό πλαίσιο και θα ενστερνιστούν την ελευθερία και την πολυσημία της τέχνης.

Πρόσθετα, θα διευρύνουν τους ορίζοντες των μαθητών ως προς τη δύναμη της τέχνης και με τις κατάλληλες διδακτικές τεχνικές να τους καταστήσουν σαφές πως η τέχνη συνδέεται με όλα τα μαθήματα και όχι μόνο τα καλλιτεχνικά.

Στα Φροντιστήρια «ΕΡΕΙΣΜΑ» οι εκπαιδευτικοί μας, αντιλαμβανόμενοι την αξία της τέχνης σμιλεύουν την ομορφιά και την ποιότητα της διδασκαλίας δημιουργικά με την καλλιτεχνική παιδεία, με στόχο οι μαθητές μας να συντροφεύονται από την τέχνη στο ταξίδι τους για τη γνώση και την επιτυχία! Ας μάθουμε λοιπόν με τέχνη!

#ΕΡΕΙΣΜΑ #ΜΑΖΙ #ΓΙΝΕΤΑΙ

T: 2231307114 (Πατρόκλου 25, Λαμία)
Τ: 2231301107 (Λιανοκλάδι)

https://www.facebook.com/ereismafront

https://www.instagram.com/ereisma_front/

https://www.youtube.com/channel/UCGrbBppn6B1b_FRvL39bavg